Frau Blick böse Ärger Zorn Wut Streit Kündigung kündigen Wolken Blitz / Foto: TELOS – 13166b

Frau Blick böse Ärger Zorn Wut Streit Kündigung kündigen Wolken Blitz / Foto: TELOS - 13166b

Eine junge Frau ist verärgert mit Wolke und Blitz / Foto: TELOS – 13166b